Skip to main content

 About Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc công ty Du Lịch Vui tin rằng, yếu tố quyết định giúp một công ty phát triển và trụ lại với ngành chính là sức mạnh nội tại mà ở đó nhà lãnh đạo sẽ là nhân tố quan trọng nhất.
1 2 15 16